چگونه به دماهای پایین در حد صفر درجه برسیم

دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ روش های جدیدی برای سرد کردن اتم های گازی ابداع شد: سرد کردن لیزری و سرد کردن تبخیری. با تلفیق این دو روش، دسترسی به دماهای پایین تر از یک نانو کلوین (یک میلیاردم درجه کلوین) …

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۹ کتاب شیمی چهارم (سری دوم)

این آزمون از مباحث: مقدمه سینتیک شیمیایی سرعت متوسط مصرف و تولید مواد شرکت کننده در واکنش سرعت متوسط و شیب نمودار مول-زمان سرعت واکنش از صفحات ۱ الی ۹ از کتاب شیمی چهارم می باشد.

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۳ کتاب شیمی ۲

این آزمون از مباحث: مطالعه ساختار ماده، نظریه ها و مدل های اتمی مدل اتمی دالتون الکترولیز از صفحات ۱ الی ۳ از کتاب شیمی دوم می باشد.

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۹ کتاب شیمی چهارم (سری اول)

این آزمون از مباحث: مقدمه سینتیک شیمیایی سرعت متوسط مصرف و تولید مواد شرکت کننده در واکنش سرعت متوسط و شیب نمودار مول-زمان سرعت واکنش از صفحات ۱ الی ۹ از کتاب شیمی چهارم می باشد.

مفهوم سرعت در سینتیک شیمیایی

پیشرفت یک واکنش با گذشت زمان در واکنش A ⟶ B با گذشت زمان از مقدار واکنش دهنده ي A کاسته شده بر مقدار فراوردهي B افزوده می شود . اگر واکنش یکطرفه ( برگشت ناپذیر ) باشد در نهایت …

مقدمات سینتیک شیمیایی

سینتیک شیمیایی : ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ. در سینتیک «چگونگی» وقوع واکنش مورد بحث قرار می گیرد. به عبارتی سینتیک نشان می دهد اگر یک واکنش خود به خودی باشد، با چه سرعتی انجام می …

مقایسه رسانایی اسید قوی و ضعیف

مولکول HCl گاز است که حلالیت خوبی در آب دارد. با حل شدن این گاز در آب، هیدروکلریک اسید ایجاد می شود که اسید قوی محسوب می شود. یعنی در آب تماما به یونهای پروتون و کلرید تفکیک می شود …