بازی حافظه: در این بازی با استفاده از نماد عناصر حافظه خود را به چالش بکشید.

بازی شناخت نماد شیمیایی عناصر: در این بازی باید نماد شیمیایی عناصر  خواسته شده را انتخاب کنید.

پازل شیمی : در این بازی تصاویر به هم ریخته را مرتب می کنید.

*** بازی های جدید پس از تکمیل اضافه خواهند شد.