آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۹ کتاب شیمی چهارم (سری دوم)

این آزمون از مباحث: مقدمه سینتیک شیمیایی سرعت متوسط مصرف و تولید مواد شرکت کننده در واکنش سرعت متوسط و شیب نمودار مول-زمان سرعت واکنش از صفحات ۱ الی ۹ از کتاب شیمی چهارم می باشد.

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۳ کتاب شیمی ۲

این آزمون از مباحث: مطالعه ساختار ماده، نظریه ها و مدل های اتمی مدل اتمی دالتون الکترولیز از صفحات ۱ الی ۳ از کتاب شیمی دوم می باشد.

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۹ کتاب شیمی چهارم (سری اول)

این آزمون از مباحث: مقدمه سینتیک شیمیایی سرعت متوسط مصرف و تولید مواد شرکت کننده در واکنش سرعت متوسط و شیب نمودار مول-زمان سرعت واکنش از صفحات ۱ الی ۹ از کتاب شیمی چهارم می باشد.