نرم افزار شرودینگر (schrodinger)

در این نرم افزار شما می توانید با انتخاب یک اوربیتال تابع موج، نمودار احتمال حضور الکترون ، شکل سه بعدی و دو بعدی اوربیتال و … را مشاهده کنید.

نرم افزار طیف نشری عناصر (spek10)

در این نرم افزار شما می توانید با انتخاب یک عنصر طیف نشری آن عنصر را در نواحی مریی و نامریی ملاحظه کنید.

سوالات نهایی شیمی ۳- فصل اول

این سوالات به صورت دسته بندی شده برای مباحث فصل اول شیمی ۳ از سوالات نهایی این درس از دی ۸۲  تا شهریور ۹۲ می باشد.

سوالات نهایی شیمی ۳- فصل دوم

این سوالات به صورت دسته بندی شده برای مباحث فصل دوم شیمی ۳ از سوالات نهایی این درس از دی ۸۲  تا شهریور ۹۲ می باشد.

سوالات نهایی شیمی ۳- فصل سوم

این سوالات به صورت دسته بندی شده برای مباحث فصل سوم شیمی ۳ از سوالات نهایی این درس از دی ۸۲  تا شهریور ۹۲ می باشد.

پاسخ تشریحی سوالات نهایی شیمی ۳- فصل اول

این فایل پاسخ تشریحی سوالات نهایی مباحث فصل اول شیمی ۳  از دی ۸۲  تا شهریور ۹۲ می باشد.

نرم افزار آزمایشگاه مجازی

نرم افزار تصویر برداری و فیلم برداری از صفحه مانیتور: (برای دانش آموزانی که قصد ساخت کلیپ از نرم افزار آزمایشگاه مجازی را دارند.)